Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα - FLAWLESS

 
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Η Φάρμα Κουκάκη πιστή στην κουλτούρα της καινοτομίας, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις εθνικής εμβέλειας, με εταίρους τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας.

Στα πλαίσια της δράσης Εθνικής εμβέλειας: 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Η Φάρμα συμμετέχει στο έργο: FLAWLESS

ΤΙΤΛΟΣ: «Τεχνολογίες και στρατηγικές μηδενικών σφαλμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή διαδικασιών αυτόνομου ποιοτικού ελέγχου, στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-01658

Φορείς Υλοποίησης

ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ, ΔΠΘ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ, CORE, ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

Χρηματοδοτική Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ & ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Το συνεργατικό έργο FLAWLESS έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη αυτόνομων λύσεων στρατηγικών πρόβλεψης, πρόγνωσης, αναγνώρισης και διόρθωσης σφαλμάτων, οι οποίες σε συνδυασμό με δίκτυα έξυπνων αισθητήρων για παρακολούθηση και εξαγωγή δεδομένων ποιότητας, θα υλοποιήσουν εφαρμογές αυτόνομου ελέγχου ποιότητας και σταδίων παραγωγής μηδενικών σφαλμάτων.

 

Οι τεχνολογικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τη(ν):

1) Μελέτη εγκατάστασης ευφυών αισθητήρων συμβατικών και οπτικών μετρήσεων (χρήση μηχανικής όρασης και τεχνικών επεξεργασίας εικόνας) με στόχο την ανάκτηση δεδομένων ποιότητας από κρίσιμα σημεία και εξοπλισμό της παραγωγής, και την αναγνώριση σφαλμάτων και ελαττωματικών προϊόντων.

2) Ανάπτυξη συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης βασισμένου σε Μηχανική Μάθηση για την πρόβλεψη σφαλμάτων, το οποίο θα τροφοδοτεί το σύστημα λήψης αποφάσεων και θα συνδέεται, τόσο με τα συστήματα επικοινωνίας στο πεδίο των μηχανών, όσο και με τα συστήματα επιθεώρησης και διαχείρισης σφαλμάτων σε ανώτερα επίπεδα.

3) Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων (Decision Support System, DSS), για την βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης, σε συνδυασμό με παροχή έγκυρων και έγκαιρων ενημερώσεων, για την αποφυγή και τη διάδοση σφαλμάτων.

4) Ανάπτυξη συστημικών μοντέλων βασισμένων σε δεδομένα κατανάλωσης πόρων, ενέργειας και υλών σε συνδυασμό με προηγμένες τεχνικές βελτιστοποίησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα ελαττωματικά προϊόντα και μακροπρόθεσμα το κόστος λειτουργίας με διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

5) Εγκατάσταση, επιδεικτική λειτουργία και αξιολόγηση του ολοκληρωμένου συστήματος FLAWLESS στο επιχειρησιακό περιβάλλον της εταιρίας.

Η Φάρμα Κουκάκη σαν εταίρος του προγράμματος, προσανατολίζεται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με σκοπό την

  • Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση του εξοπλισμού στα στάδια της επεξεργασίας με στόχο την ικανοποίηση του ποιοτικού προφίλ.
  • Ελαχιστοποίηση παραγωγής προϊόντων εκτός προδιαγραφών.
  • Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και διάδοσής τους που σχετίζονται με τον εξοπλισμό των γραμμών παραγωγής.
  • Παράδοση των προϊόντων στον απαιτούμενο χρόνο και ποσότητα όπως ορίζεται από τους πελάτες.
  • Βελτίωση του απόδοσης παραγωγής με παράλληλη μείωση κόστους προϊόντος.
  • Μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής